Disclaimer

Informatie
De informatie op deze site is openbaar, informatief bedoeld en kan op elk moment worden gewijzigd door de vereniging, zonder enige aankondiging vooraf.

Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur en de leden van het Zwammerdams Amateur Toneel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid daarvan.

De vereniging zal elke onjuistheid of tekortkoming in de aangeboden informatie binnen redelijke termijn corrigeren.

Auteursrecht en eigendomsrecht
De op deze site aangeboden teksten, foto’s, illustraties en andere elementen vallen onder de eigendomsrechten van de individuele leden van de vereniging. Betreffende leden verlenen toestemming aan de vereniging voor het gebruik van deze elementen ten behoeve van de website en andere uitingen die door of namens de vereniging worden gedaan.

Hieronder valt het gebruik van fotomateriaal en namen van personen die als acteur en/of regisseur binnen de vereniging actief zijn.

Het gebruik van fotomateriaal en teksten door anderen dan leden van het Zwammerdams Amateur Toneel is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Privacy bescherming
Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, in welke vorm dan ook, is het Zwammerdams Amateur Toneel gehouden aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor doeleinden binnen de vereniging gebruikt en niet openbaar gemaakt, op geen enkele manier.

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit kan niet worden gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren.

Het gebruik van cookies kan binnen de webbrowser van de gebruiker worden uitgeschakeld of geweigerd. Een aantal mogelijkheden van deze site zal in dat geval niet bruikbaar zijn.